Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 823-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  246070 
(151)  Dátum zápisu  25.10.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  823-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.12.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Firemné listiny; tlačené reklamné materiály; papierové tlačivá (formuláre); papierové informačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické znaky; etikety okrem textilných; samolepky (papiernický tovar).
29 - Ryby (neživé); raky (neživé); homáre (neživé); langusty (neživé); rybie plátky (filé); sardinky (neživé); lososy (neživé); hotové jedlá prevažne z rýb; konzervované ryby; rybacia pena; rybie ikry (potraviny); rybacie šaláty; ovocné šaláty; zeleninové šaláty; mäsové konzervy; mäsové výťažky; hydina (mäso); divina; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové hranolčeky; polievky; mäso; klobásy, salámy, párky; haringy (neživé); potravinárska želatína z rýb; mliečne výrobky; solené potraviny; vaječný bielok.
30 - Hotové jedlá prevažne z múky; jemné pečivárske výrobky; jedlá z rezancov; omáčky na cestoviny; cestoviny; prípravky z obilnín; ryža; cukrovinky; sendviče; chlieb; rožky (pečivo); majonézy; soľ na konzervovanie potravín; chuťové prísady; ocot; kečup; pizza; mäsové šťavy; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; čajové nápoje; paradajková omáčka.
35 - Maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, s rybami a morskými živočíchmi, s výrobkami z rýb a morských živočíchov, s rybacími šalátmi, so zeleninovými šalátmi, s ovocnými šalátmi, s mäsovými výrobkami, s hydinovými výrobkami, s výrobkami zo zveriny, s mliekom a mliečnymi výrobkami, s nealkoholickými nápojmi, s alkoholickými nápojmi, s poľnohospodárskymi produktmi a obilninami, s potravinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu, s čerstvým ovocím a zeleninou, so živými zvieratami, so semenami, s rastlinami a kvetmi, s krmivom pre zvieratá, s tabakom a tabakovými výrobkami; reklama; písanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; odborné obchodné poradenstvo.
39 - Skladovanie potravín; skladovanie tovarov; prenájom skladísk; balenie tovarov; dovoz a doprava; doručovanie tovarov; automobilová doprava; nákladná doprava; kamiónová nákladná doprava; námorná doprava; letecká doprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.06, 26.11.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TAXANE s.r.o.; Kmeťova 1534/30, Košice-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice 11; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2017 7/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.12.2017 12/2017 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 13.07.2022 13/2022 TC3M
 
POZ 823-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2017 200,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 823-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.04.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.04.2017 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.04.2017 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.04.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.04.2017 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2017 Typ Platba
výsledok rešerše 05.06.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.06.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.11.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.06.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.06.2022 Typ Odoslané
POZ 823-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.06.2022 TAXANE s.r.o. TAXANE s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku