Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 822-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199355 
(151)  Dátum zápisu  10.06.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  822-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.03.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.09.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, káva v obaloch z filtrovacích materiálov, kávové nápoje, kávové výťažky, instantná káva, kávové náhradky, zmesi kávy a kávových náhradiek; čaj, čajové nápoje, čajové výťažky, čajové náhradky; kakao, kakaové nápoje, čokoláda a čokoládové výťažky v práškovej, granulovanej a tekutej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TORERA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.; Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2002 03/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.2002 09/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.04.2008 04/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2013 08/2013 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2013 08/2013 TC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2016 04/2016 TC3M
8 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 822-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 822-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.03.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 14.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 19.12.2001 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2001 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.01.2008 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2008 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.01.2011 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.01.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2013 Typ Doručené
12a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.04.2013 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2013 Typ Doručené
13a Plná moc 05.04.2013 Typ Doručené
13b Doklad o podniku/podnikateľovi 05.04.2013 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.04.2013 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2013 Typ Platba
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2013 Typ Platba
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.04.2013 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 13.01.2016 Typ Doručené
19a Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.01.2016 Typ Doručené
19a Plná moc 13.01.2016 Typ Doručené
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2016 Typ Platba
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2016 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2016 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.07.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 19.01.2021 Typ Doručené
24b Sprievodný list 19.01.2021 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2021 Typ Odoslané
POZ 822-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.02.2008 Sara Lee Czech Republic, a. s. Balírny Douwe Egberts, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2013 Sara Lee Czech Republic s.r.o. Sara Lee Czech Republic, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2013 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o. Sara Lee Czech Republic s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 20.06.2013 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.03.2016 JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2021 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku