Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 820-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258364 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  820-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; obchodovanie na burze s cennými papiermi; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; prenájom kancelárskych priestorov; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SANDBERG CAPITAL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sandberg Capital, správ. spol., a.s.; Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 820-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 820-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 820-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku