Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 8183
(111)  Číslo ochrannej známky  152774 
(151)  Dátum zápisu  15.10.1956 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.10.1996 
(210)  Číslo prihlášky  8183 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.1956 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Spracovaný tabak. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MATINÉE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  British American Tobacco (Brands) Limited; Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  03.10.2006 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.10.2006 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zaniknuté ochranné známky 06.07.2007 07/2007 MA3M
 
POZ 8183
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 10.09.1996 2 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 8183
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 10.09.1996 Typ Doručené
3 Žiadosť o zmenu adresy 10.09.1996 Typ Doručené
4 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
5 Plná moc 20.05.1998 Typ Doručené
6 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 26.05.1998 Typ Interné listy
7 pokyn na obnovu zápisu 26.05.1998 Typ Interné listy
8 dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.12.1998 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
11 pokyn na zápis prevodu 29.01.1999 Typ Interné listy
12 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1999 Typ Odoslané
POZ 8183
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa British - American Tobacco Company, Limited
British-American Tobacco Company Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku