Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 816-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236159 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  816-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 20, 22, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, chlebníky.
20 - Spacie vaky na stanovanie.
22 - Stany.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, športové oblečenie, lyžiarske rukavice, kožené bundy, športové topánky.
28 - Telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.04, 24.01.03, 24.01.11, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.23, 26.03.10, 26.07.03, 27.05.12, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PPG Group s.r.o.; Opatovská cesta 14, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2020 2/2020 TC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.07.2020 7/2020 QB3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 10.02.2021 3/2021 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35794804 1 PPG Group s.r.o. výlučná 25.05.2020 neplatná
 
POZ 816-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2013 200,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.11.2019 2,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.05.2020 10,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2021 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 816-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.05.2013 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.05.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.06.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 14.06.2013 Typ Doručené
výsledok rešerše 19.06.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 19.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 11.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 15.11.2019 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.11.2019 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 28.11.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.12.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.12.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 15.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 16.12.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 16.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 16.04.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.04.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 16.04.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 04.05.2020 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 14.05.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.06.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 11.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.11.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.11.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 28.12.2020 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 11.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
POZ 816-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.12.2019 TOMIREX s. r. o. EXIsport s.r.o.
2 Prevod majiteľa 25.01.2021 PPG Group s.r.o. TOMIREX s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku