Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 810-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258490 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  810-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03, 04, 07, 17, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel, vedu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; lepidlá pre priemysel; tmely a ostatné pastové výplňové materiály; biologické prípravky pre priemysel a vedu.
02 - Farby, fermeže, laky; prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá, farby; surové prírodné živice.
03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
04 - Priemyselné oleje a tuky, vosky; mazadlá; prostriedky na pohlcovanie prachu; palivá a materiály na svietenie.
07 - Obrábacie stroje a náradie na elektrický pohon, motory (okrem motorov do pozemných vozidiel), spojky a prevodovky (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel), poľnohospodárske náradie (okrem náradia na ručný pohon).
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (suroviny alebo polotovary) a náhradky týchto materiálov; plasty a extrudované živice na použitie vo výrobnom procese; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPOLCHEMIE SK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SPOLCHEMIE SK, s. r. o.; Gagarinova 7/A, Bratislava-Ružinov 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 810-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.04.2022 246,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 810-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.05.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 16.05.2022 Typ Interné listy
POZ 810-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku