Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 810-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  239402 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  810-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.05.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  509350 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2013 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.12.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.05.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Pracie prípravky; bieliace pracie prípravky; čistiace, leštiace, odmasťovacie prípravky; prípravky na čistenie šporákov; mydlá; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; telové mlieka; výrobky voňavkárske; parfumy; toaletné vody; éterické oleje; farby na vlasy; vlasové vody; zubné pasty; ústne vody; prípravky na čistenie zubov; ústne dezodoranty; dezodoranty (parfuméria); vlasové prípravky okrem prípravkov na lekárske použitie.
05 - Potraviny špeciálne upravené pre deti a chorých; chemické prípravky na lekárske účely; multivitamínové prípravky a nápoje; potravinové doplnky na liečebné účely; diétne látky upravené na lekárske použitie; náplasti; obväzový materiál.
25 - Odevy; obuv; papuče; ťapky; plavky; spodná bielizeň; čiapky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NovoFerrin 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.12.2014 12/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.05.2015 05/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 810-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 810-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.05.2014 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.05.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.06.2014 Typ Odoslané
3 Doklad o práve prednosti 16.06.2014 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.07.2014 Typ Platba
5 výsledok rešerše 18.07.2014 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.08.2014 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 21.10.2014 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.10.2014 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 28.10.2014 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.04.2015 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis prevodu 12.02.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
10b Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
12 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 14.04.2021 Typ Odoslané
POZ 810-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku