Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 806-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258360 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  806-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Knihy; vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené publikácie; tlačoviny; plagáty; pohľadnice; katalógy; fotografie (tlačoviny); kalendáre; tlačené informačné letáky; periodické a neperiodické publikácie a tlačené vyučovacie materiály súvisiace s fyzickým a duševným zdravím, zdravou výživou, zdravotnou starostlivosťou a ošetrovateľstvom a pedagogikou.
35 - Administratívne spracovanie údajov v oblasti zdravotnej starostlivosti (kancelárske práce); obchodná administratíva v odbore zdravotnej starostlivosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými prípravkami a zdravotnými potrebami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s prístrojmi a zariadeniami na terapeutickú stimuláciu svalov (tela), s elektronickými svalovými stimulátormi na lekárske účely, so stimulátormi svalov a nervov, s rehabilitačnými prístrojmi na lekárske účely, s fyzioterapeutickými a masážnymi prístrojmi, s lekárskymi diagnostickými zariadeniami, s prístrojmi na použitie pri lekárskych analýzach, s ortopedickými a pohybovými pomôckami, s nafukovacími matracmi, vankúšmi a poduškami na lekárske účely, s elektricky vyhrievanými pokrývkami na lekárske účely, s vyhrievanými vankúšmi a poduškami (podložkami) na liečebné účely, s ohrievacími sáčkami na účely prvej pomoci, s teplovzdušnými vibrátormi na lekárske účely, s masážnymi rukavicami, s termoelektrickými kompresnými obkladmi na lekárske použitie, s ortopedickými bandážami, pásmi na lekárske účely, s tehotenskými, brušnými, pupočnými, hypogastrickými pásmi, s ortopedickými pásikmi, korzetmi na liečebné účely, s podbrušnými vložkami, s ortopedickými vložkami, s elastickými pančuchami a ponožkami na lekárske účely, s elastickými obväzmi, s pôrodníckymi matracmi, s pomôckami na kojenie, s cumlíkmi pre novorodencov a dojčatá, s krúžkami na uľahčenie prerezávania zubov, s inhalátormi na lekárske použitie, s injekčnými ihlami, s drenážami, s katétrami, s kanylami, so sondami, s teplomermi, s pumpami, s rozprašovačmi, s aerosólovými dávkovačmi na lekárske účely, s urologickými a chirurgickými nástrojmi, s popruhmi (podpornými obväzmi), s plachtami používaných počas operácie, s ortopedickými a chirurgickými dlahami, s hygienickými misami a miskami, s nádobami na moč, s rúškami a rukavicami na lekárske účely, so špeciálnymi posteľami na lekárske účely, s nábytkom a lôžkovinami na lekárske účely, so zariadeniami na manipuláciu s pacientmi, so špeciálnym nábytkom na lekárske účely, s kreslami na lekárske zákroky, so zubárskymi vyšetrovacími kreslami, s hydrostatickými posteľami na lekárske účely, s pojazdnými lôžkami a nosidlami, so zariadeniami na premiestňovanie invalidných osôb, s akupunktúrnymi pomôckami, s lampami a lasermi na lekárske účely, s elektródami na lekárske použitie, s elektrickými pásmi na lekárske účely, s lekárskymi dýchacími prístrojmi, s resuscitačnými prístrojmi, s prístrojmi na umelé dýchanie, s prístrojmi na meranie krvného tlaku a so stetoskopmi; vydávanie reklamných, inzertných a propagačných textov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; predvádzanie tovaru na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; televízna reklama v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; vyhľadávanie sponzorov; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových a charitatívnych akcií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky.
41 - Vzdelávacie kurzy v oblasti ošetrovateľstva a pedagogiky; školenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a výživy; lekárske vzdelávacie služby; organizovanie a vedenie workshopov, školení, seminárov, konferencií, kolokvií a sympózií v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; koučovanie (školenie); organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske služby); vzdelávacie kurzy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; vydávanie textov (okrem reklamných) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; písanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; požičiavanie kníh a periodík; zvuková, obrazová a multimediálna produkcia; fotografovanie; reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; služby zdravotného a kondičného cvičenia; praktický výcvik (ukážky); informácie o možnostiach zábavy.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby starostlivosti o seniorov; terapeutické služby; akupunktúra; akupresúra; homeopatia; hydroterapia; terapeutické masáže; alternatívna medicína; služby chiropraktikov; aromaterapeutické služby; masáže; fyzioterapia; paliatívna starostlivosť; pediatrické služby; logopedické služby; ošetrovateľské služby; lekárske služby; služby pôrodných asistentiek; zdravotné poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo v oblasti diéty a výživy; behaviorálna analýza na lekárske účely; služby lekárskej analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia osôb s ťažkým zdravotným alebo mentálnym postihnutím; lekárske služby v oblasti liečby chronickej bolesti; psychologické služby; poskytovanie informácií týkajúcich sa ošetrovateľských služieb; poskytovanie informácií týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a služieb uvedených v triede 44 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, internetu a SMS správ; informačné služby týkajúce sa zdravotnej starostlivosti; poskytovanie cvičebných priestorov na zdravotné rehabilitačné účely; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia; telemedicínske služby; zotavovne; sanatóriá; opatrovateľské ústavy; sociálne útulky (hospice). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04, 02.09.01, 27.99.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o.; J. Opletala 680, 738 01 Místek, Frýdek-Místek; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 806-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 806-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 806-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku