Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 806-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199959 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  806-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Prenájom automobilov, automobilová preprava, dovoz, doprava osôb a tovaru, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách.
42 - Reštauračná činnosť, bufety, zabezpečovanie stravy a občerstvenia na recepciách, plesoch, športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach, penzión, poskytovanie prechodného ubytovania, bar, jedáleň (závodná, samoobslužná). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.03, 26.01.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Husacina u Galika, Galik Milan; Lipová 21, 900 26 Slovenský Grob; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  12.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 11.06.2001 06/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 806-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 806-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.03.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.03.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2001 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2002 Typ Odoslané
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.02.2002 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 20.02.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 11.02.2008 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 21.02.2008 Typ Odoslané
10 Oznámenie o exekúcii 03.03.2008 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 03.03.2008 Typ Doručené
12 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 07.04.2008 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 25.04.2008 Typ Odoslané
14 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 21.06.2010 Typ Doručené
14a Doklad 21.06.2010 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 28.06.2010 Typ Odoslané
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2010 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 16.07.2010 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 24.08.2010 Typ Odoslané
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2010 Typ Platba
19 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 04.10.2010 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 12.10.2010 Typ Odoslané
21 Oznámenie o exekúcii 13.10.2010 Typ Doručené
22 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.01.2011 Typ Odoslané
23 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 19.04.2011 Typ Odoslané
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 12.09.2011 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 19.09.2011 Typ Odoslané
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.09.2011 Typ Doručené
26a Plná moc 19.09.2011 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.10.2011 Typ Odoslané
28 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 14.11.2011 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
30 Oznámenie o exekúcii 16.06.2014 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis prevodu 20.10.2015 Typ Doručené
31a Doklad o prevode 20.10.2015 Typ Doručené
31b Plná moc 20.10.2015 Typ Doručené
32 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2015 Typ Platba
33 Žiadosť o zápis prevodu 22.10.2015 Typ Doručené
33a Doklad o prevode 22.10.2015 Typ Doručené
33b Plná moc 22.10.2015 Typ Doručené
34 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 31.03.2016 Typ Odoslané
35 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 29.07.2016 Typ Odoslané
36 všeobecný referátnik 23.09.2016 Typ Odoslané
37 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 07.08.2017 Typ Doručené
38 všeobecný referátnik 09.08.2017 Typ Odoslané
39 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 21.06.2018 Typ Doručené
39a Sprievodný list 21.06.2018 Typ Doručené
40 všeobecný referátnik 28.06.2018 Typ Odoslané
41 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.07.2020 Typ Doručené
42 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.03.2021 Typ Doručené
43 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.03.2021 Typ Odoslané
44 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 806-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku