Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 804-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258359 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  804-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; štetce; učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky.
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové potreby.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STARS FOR STARS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STARS FOR STARS, s. r. o.; Pluhová 192/2, Bratislava-Nové Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 804-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 804-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 12.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.04.2022 Typ Interné listy
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 28.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 804-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku