Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 8-97
(111)  Trademark Number  186168 
(151)  Registration Date  22.06.1999 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  8-97 
(220)  Application Date  02.01.1997 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  12.03.1999 
(450)  Publication of Registration Date  10.09.1999 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 02 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemikálie pre priemysel (okrem farmaceutického priemyslu), vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá (prírodné a priemyselné), hasiace prostriedky, prostriedky na kalenie a prostriedky na zváranie kovov, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojivá a lepidlá.
02 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky proti korózii a proti hnilobe dreva, farbivá, moridlá, živice prírodné v surovom stave, kovy lístkové a práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 27.05.21 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MCWHORTER TECHNOLOGIES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 400 East Cottage Place, Carpentersville, Illinois 60110; US 
(740)  Attorney(s)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  02.01.2007 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.01.2007 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.03.1999 03/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.1999 09/1999 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 04.10.2007 10/2007 MA3M
 
POZ 8-97
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 8-97
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 02.01.1997 Type Delivered
2 F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
3 Plná moc 23.01.1997 Type Delivered
4 Žiadosť o zmenu adresy 13.02.1997 Type Delivered
5 výsledok rešerše 24.11.1998 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.11.1998 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.07.1999 Type Sent document
POZ 8-97
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku