Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 8-97
(111)  Číslo ochrannej známky  186168 
(151)  Dátum zápisu  22.06.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  8-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.01.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.03.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.09.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel (okrem farmaceutického priemyslu), vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá (prírodné a priemyselné), hasiace prostriedky, prostriedky na kalenie a prostriedky na zváranie kovov, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spojivá a lepidlá.
02 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky proti korózii a proti hnilobe dreva, farbivá, moridlá, živice prírodné v surovom stave, kovy lístkové a práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 27.05.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MCWHORTER TECHNOLOGIES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 400 East Cottage Place, Carpentersville, Illinois 60110; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.01.2007 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.01.2007 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.03.1999 03/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.1999 09/1999 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 04.10.2007 10/2007 MA3M
 
POZ 8-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 8-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 02.01.1997 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 Plná moc 23.01.1997 Typ Doručené
4 Žiadosť o zmenu adresy 13.02.1997 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 24.11.1998 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.11.1998 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.07.1999 Typ Odoslané
POZ 8-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku