Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 799-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  799-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Propagačné; reklamné a inzertné činnosť; reklamné materiály (aktualizácia); predvádzanie tovaru; reklamná agentúra; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie a zasielanie reklamných materiálov; predovšetkým letákov; prospektov; katalógov; periodických a neperiodických publikácií; tlačovín a rôznych vzoriek; vydávanie reklamných textov; rozhlasová a televízna reklama; organizácia a usporadúvanie výstav na komerčné a reklamné účely; príprava elektronických pozvánok; prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web v počítačovej sieti Internet; činnosť organizačných a ekonomických poradcov; ekonomické prognózy; komerčné informačná kancelária; systematizácia informácií do počítačovej databázy; sprostredkovateľská činnosť so službami uvedenými v triedach 35; 36; 41 a 42 a výrobkami uvedenými v triedach 29; 30; 31; 32; 33; sprostredkovateľská činnosť v oblasti marketingu; reklamy a inzercie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; služby a poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; market ingové štúdie; organizačné poradenstvo; sprostredkovanie obchodných kontaktov; vykonávanie obchodných operácií; komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb; on-line inzercia; zhromažďovanie; poskytovanie a triedenie obchodných alebo podnikateľských informácií.
39 - Automobilová doprava; balenie tovaru; balíky; dodávky tovaru; doručovacia a kuriérske služby; logistika v doprave; prenájom mraziacich boxov; prenájom skladísk; preprava a doručovanie výrobkov uvedených v triedach 30; 31; 32; 33.
43 - Poskytovanie jedla a nápojov; catering - jedlo a nápoje pre inštitúcie; cateringové služby zamerané na zásobovanie jedlom; charitatívnej služby; najmä zabezpečovanie potravín a nápojov; dodávanie kávy do kancelárií [poskytovanie nápojov]; gastronomické služby; poskytovanie stravovania a nápojov pre veľtržné a výstavné priestory ; služby dodávanie jedál na okamžitú spotrebu; služby prevádzok ponúkajúcich rýchle občerstvenie s odnosom so sebou; stravovacie služby pre podniky; zaisťovanie hromadného stravovania (catering); bary; bufety; catering (poskytovanie jedla a nápojov); firemné akcie (poskytovanie jedál a nápojov); kaviarne; podávanie jedál a nápojov; pohostinstvá (služby); poskytovanie jedla a nápojov prostredníctvom mobilného nákladného auta; príprava jedál; reštaurácie; služby týkajúce sa odnosu jedla so sebou; služby týkajúce sa prípravy jedál a nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.24, 26.05.16, 12.01.15, 12.01.09, 13.01.06, 27.05.03, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, oranžovožltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Palkovič Martin; Hanojská 2546/4, 040 13 Košice 13; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, advokátní kancelář; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 799-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 799-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 22.03.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 799-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku