Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 797-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258358 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  797-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  15, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  15 - Hudobné nástroje; akordeóny; bicie hudobné nástroje; bicie nástroje; dychové nástroje (hudobné); drevené dychové hudobné nástroje; drevené dychové nástroje; elektrické a elektronické hudobné nástroje; elektrické hudobné nástroje; elektronické melodické nástroje; harmoniky ťahacie; hudobné nástroje pre deti; klávesové hudobné nástroje; mechanické elektrické a elektronické hudobné nástroje; mechanické hudobné nástroje; strunové hudobné nástroje.
35 - Maloobchodný predaj hudobných nástrojov; maloobchodné služby s hudobnými súbormi s možnosťou stiahnutia; maloobchodný predaj audiovizuálneho zariadenia; maloobchodný predaj svetiel; maloobchodný predaj záznamovej techniky; maloobchodné služby v oblasti audiovizuálneho vybavenia.
37 - Poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby hudobných nástrojov; informácie o opravách; inštalácia systémov osvetlenia; opravy a údržba elektronických zariadení; opravy hudobných nástrojov; opravy nástrojov; opravy alebo údržba hudobných nástrojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 27.05.17, 29.01.01, 24.17.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TM Sound, s. r. o.; Bytčianska 490/122, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M.; Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 797-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 797-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 02.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 797-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku