Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 796-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199341 
(151)  Dátum zápisu  10.06.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  796-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.03.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.09.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment/riadenie.
38 - Telekomunikačné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LION 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lion Teleservices SK, spol. s r. o.; A. Bernoláka 72, 010 10 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  09.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2002 03/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.2002 09/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 796-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 796-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.03.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.03.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.04.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.12.2001 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 13.12.2001 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 09.09.2011 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 19.09.2011 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2011 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2011 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.09.2011 Typ Doručené
12 Oznámenie 22.09.2011 Typ Doručené
12a Plná moc 22.09.2011 Typ Doručené
13 Oznámenie 22.09.2011 Typ Doručené
13a Plná moc 22.09.2011 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 29.09.2011 Typ Odoslané
15 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 30.09.2011 Typ Platba
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.09.2011 Typ Platba
17 Doplnenie materiálov 30.09.2011 Typ Doručené
17a Plná moc 30.09.2011 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 30.09.2011 Typ Doručené
18a Plná moc 30.09.2011 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.07.2020 Typ Doručené
POZ 796-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.10.2011 Lion Teleservices SK, spol. s r. o. Lion Teleservices SK, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku