Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 794-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258356 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  794-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  575815 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2021 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  40, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  40 - Zákazková výroba protetických a ortopedických pomôcok, vložiek do topánok, topánok a členkových ortéz.
44 - Poskytovanie lekárskych služieb; rozširovanie informácií z oblasti lekárstva; liečba detí pomocou ortopedických pomôcok; liečba pomocou pediatrických ortéz; služby detských zdravotných kliník; služby neštátnych detských zdravotníckych stredísk. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MOBILITY LAB 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o.; Mánesova 1259, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 794-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 794-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 04.05.2022 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 04.05.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 04.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 794-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku