Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 793-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235999 
(151)  Dátum zápisu  13.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.05.2023 
(210)  Číslo prihlášky  793-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 19, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Zariadenia do sáun, kúpeľné vybavenie (teplovzdušné kúpele), infrasauny, soláriá (prístroje na opaľovanie), saunové zariadenia; nádoby, zariadenia, komory, dielce a súčasti k uvedeným zariadeniam a prístrojom.
19 - Stavby nekovové prenosné - sauny všetkých druhov, najmä fínske sauny a infrasauny a ich príslušenstvo.
35 - Sprostredkovateľské služby pri nákupe a predaji tovaru vrátane prevádzkovania elektronického a internetového predaja v oblasti výrobkov uvedených v triedach 11 a 19. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MARIANA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mountfield a.s.; Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 793-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 793-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.05.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 26.06.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 793-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku