Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 790-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  240183 
(151)  Dátum zápisu  15.07.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  790-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.04.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Pomoc pri riadení obchodných podnikov v oblasti vzťahov s verejnosťou; poradenské služby v oblasti vzťahov s verejnosťou; marketingové štúdie v oblasti vzťahov s verejnosťou; aranžovanie výkladov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie tovaru; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny a vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; priama poštová reklama; marketingové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo v oblasti reklamy; odborné obchodné poradenstvo v oblasti podnikovej identity a obchodnej propagácie; administratívne spracovanie obchodných objednávok; dražby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodné služby s mäsom, hodinárskymi výrobkami, potápačským vybavením, čistiacimi výrobkami, prístrojmi na fyzioterapiu, tkaninami, pokrývkami hlavy, hudobnými nástrojmi, toaletnými potrebami, pomôckami na ochranu sluchu, prípravkami na výrobu alkoholických nápojov, výrobkami používanými s tabakom; administratívna správa hotelov; účtovníctvo; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); odborné obchodné poradenstvo v oblasti účtovníctva; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktualizovanie a údržba v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; nábor zamestnancov; personálne poradenstvo; poradenstvo v oblasti obchodného manažmentu; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
41 - Reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov (bez možnosti kopírovania); nahrávacie štúdiá (služby); kaligrafické služby; vydávanie kníh; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; zábavné akvaparky; baletné predstavenia; cirkusy; poradenstvo pri organizovaní súťaží vo varení; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; služby múzeí (prehliadky, výstavy); organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií a seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov: organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie rybárskych turnajov; služby kasín (hazardné hry); organizovanie lotérií; organizovanie pretekov psov; služby bingo herní; dabing; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); produkcia filmov (nie reklamných); požičiavanie filmových premietačiek a ich príslušenstva; fotografovanie portrétov; hudobná tvorba; aerobik (telesné cvičenie); tábory na športové sústredenia (futbal, basketbal, bejzbal); bowlingové dráhy (služby); kurzy telesného cvičenia; poskytovanie golfových ihrísk; golfové kondičné tréningy; golfové kurzy; informácie o výsledkoch športových podujatí; služby putovných knižníc; požičovne kníh (knižnice); akadémie (vzdelávanie); kurzy baletu; praktický výcvik (ukážky); detské škôlky (vzdelávanie); vzdelávanie; prekladateľské služby; tlmočnícke služby; tlmočenie posunkovej reči.
43 - Prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie informácií týkajúcich sa rezervácie ubytovania; poskytovanie pozemkov pre karavany; hotelierske služby; poskytovanie pozemkov pre kempingy; detské jasle; domovy dôchodcov; prenájom prednáškových sál; bary (služby); bufetové služby; bufety (rýchle občerstvenie); čajovne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); hostince (služby); samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštaurácie (jedálne). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.14, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hudobné centrum; Michalská 10, 815 36 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ALMOND LEGAL s.r.o.; Grösslingova 45, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2015 4/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2015 9/2015 FG3M
 
POZ 790-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.06.2014 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 790-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.04.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.04.2014 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.05.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.05.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.06.2014 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.06.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 10.11.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.11.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.01.2015 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.02.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.08.2015 Typ Odoslané
POZ 790-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku