Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 787-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  787-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Noviny, periodiká, tlačoviny.
29 - Mäso, ryby, hydina, konzervované ovocie a zelenina, oleje, tuky, mlieko a výrobky z mlieka, vajcia, džemy, kompóty.
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, káva, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, korenie, med, droždie, horčica, ocot, soľ, cukrárske polevy, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovocné nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky.
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné služby s využitím Direkt mailingu, prieskum trhu a marketing; maloobchodné služby s tovarmi, ktoré sú uvedené v triedach 29, 30, 32 a triede 33.
36 - Prenájom bytov.
39 - Doprava, prenájom vozidiel, balenie a skladovanie tovaru.
40 - Pečenie chleba na objednávku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Košický týždenník 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DALTON, spol. s r.o.; Napájadlá 1/A, 042 47 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 787-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 787-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.04.2021 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 23.11.2021 Typ Odoslané
POZ 787-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku