Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 787-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231285 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  787-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 11, 16, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové potrubia, kovové rúry, prírodné kovové potrubia, oceľové konštrukcie, kovové nádrže, kovové nádoby, fermentačné kovové nádoby, kovové krúžky, kovové objímky, kovové armatúry, kovové rámy, kovové laná, kovové veká, kovové poklopy, kovové priečky, kovové kontajnery, kovové dosky, kovové vane, kovové nosníky, kovové rebríky, kovové rošty, kovové dopravné palety, kovové komíny, kovové dymovody.
07 - Stroje na spracovanie mäsa, strojové miešačky, strojové masírovačky mäsa, strojový melič mäsa, rezacie stroje, miešacie stroje, drviace zariadenia, pivovarnícke zariadenia, strojové mlyny, elektrické mlynčeky, separačné zariadenia, strojové čerpadlá; dopravníky ako stroje, expanzné nádoby ako časti strojov, parné kondenzátory ako časti strojov, zdvíhacie zariadenia, odlievacie formy ako časti strojov, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek do pozemných vozidiel, mechanické výsypky.
11 - Elektrické udiarne, vyvíjače dymu, dymníky, vyvíjače pary, varné zariadenia, pivovarné zariadenia; výhrevné kotly, parné kotly s výnimkou kotlov ako časti strojov, vykurovacie zariadenia, zariadenia na úpravu vody, filtre ako časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť, tlakové zásobníky vody, teplovzdušné zariadenia, dymníky, horáky, komínové rúry, medziprehrievače vzduchu, rošty do pecí, ventilátory ako časti vetracích zariadení.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá, tlačoviny publikácie, brožúry, formuláre, katalógy, obežníky, noviny.
35 - Maloobchodná činnosť s potravinárskymi strojmi, so strojmi na spracovanie mäsa, s pivovarníckymi strojmi a zariadeniami, s kotlami, s tlakovými nádobami s dopravnými prostriedkami a ich príslušenstvom; reklama, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
37 - Montáž, údržba a opravy potravinárskych strojov, strojov na spracovanie mäsa, pivovarníckych zariadení pre potravinárske strojárstvo, potrubných rozvodov, tlakových a netlakových zariadení, ekologických zariadení, parných kotolní, horákov; chemické čistenie.
42 - Výskum, vývoj a projektovanie strojárskych a potravinárskych zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.06, 26.11.11, 26.11.13, 26.04.12, 26.04.22, 27.01.02, 27.05.04, 27.03.15, 29.01.02, 29.01.04, 27.99.16, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PSS SVIDNÍK, a.s.; Sovietskych hrdinov 460/114, 089 01 Svidník; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
 
POZ 787-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 787-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.05.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.05.2011 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 10.05.2011 Typ Doručené
2b Plná moc 10.05.2011 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.05.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.05.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 28.06.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 29.06.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.09.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 787-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku