Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 786-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  786-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Časopisy (periodiká); brožúry; tlačivá (formuláre); fotografie; grafické zobrazenia; hárky papiera; kancelárske potreby okrem nábytku; knihy; katalógy; listový papier; obtlačky; obrazy; obežníky; písacie potreby; poznámkové zošity; príručky; tlačené publikácie; kalendáre.
25 - Čiapky; konfekcia (odevy); tričká; košele; pleteniny; pokrývky hlavy; pulóvre; saká; uniformy.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie a vedenie seminárov; školenia; organizovanie a vedenie kongresov; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie športových podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie spoločenských stretnutí (okrem reklamných); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; vydávanie kníh; vydávanie časopisov a publikácií (okrem reklamných); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem reklamných).
45 - Advokátske právne služby; zastupovanie v súdnych sporoch; právne služby; právne poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  APVV 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA); Kuzmányho 1449/8, Košice-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 786-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 786-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 09.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 25.04.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.06.2022 Typ Doručené
POZ 786-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku