Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 786-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  786-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Rozširovanie reklamných oznamov; subdodávateľské služby (obchodné služby); poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel.
39 - Autobusová doprava; dovoz, doprava; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy.
43 - Prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.17, 25.03.01, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovak Lines, a.s.; Bottova 7, 811 09 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 786-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 786-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.04.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.04.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.04.2019 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 26.04.2019 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 07.06.2019 Typ Doručené
3a Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.06.2019 Typ Doručené
4 Potvrdenie o podaní 13.06.2019 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.06.2019 Typ Odoslané
6 Doplnenie materiálov 19.06.2019 Typ Doručené
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.06.2019 Typ Platba
8 výsledok rešerše 27.06.2019 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.06.2019 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 12.09.2019 Typ Interné listy
POZ 786-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku