Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 786-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251542 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  786-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.06.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Rozširovanie reklamných oznamov; subdodávateľské služby (obchodné služby); poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; navrhovanie reklamných materiálov.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel.
39 - Autobusová doprava; dovoz, doprava; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy.
43 - Prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.17, 25.03.01, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovak Lines, a.s.; Bottova 7, 811 09 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 786-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 786-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.04.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.04.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.04.2019 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 26.04.2019 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 07.06.2019 Typ Doručené
3a Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.06.2019 Typ Doručené
4 Potvrdenie o podaní 13.06.2019 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.06.2019 Typ Odoslané
6 Doplnenie materiálov 19.06.2019 Typ Doručené
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.06.2019 Typ Platba
8 výsledok rešerše 27.06.2019 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.06.2019 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 12.09.2019 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 786-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku