Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 782-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  782-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové podložky pod pivové poháre; papierové alebo plastové poháre.
21 - Pivové poháre.
32 - Pivo; ochutené pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  29.01.02, 26.04.24, 26.04.22, 26.04.14, 26.04.10, 24.03.18, 05.11.15, 07.01.24, 07.01.11, 27.05.15, 25.01.94, 02.01.04, 29.01.07, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  fialová, bordová, hnedá, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pálffy Brauerei, s. r. o.; Prostredná 13/49, Svätý Jur 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.05.2022 9/2022 BA3M
 
POZ 782-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2022 96,00 EUR
Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 23.08.2022 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 782-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 08.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 20.04.2022 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 11.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 11.08.2022 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 11.08.2022 Typ Doručené
Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 11.08.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 11.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.08.2022 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.09.2022 Typ Odoslané
Informácia o WIN-WIN Track 06.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 14.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 28.09.2022 Typ Odoslané
Poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu 28.09.2022 Typ Odoslané
POZ 782-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.09.2022 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Slezák Dominik, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku