Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 781-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207385 
(151)  Dátum zápisu  14.10.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.03.2013 
(210)  Číslo prihlášky  781-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.03.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.07.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.01.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky dietetické pre deti a chorých, chemické prípravky na lekárske účely, liečebná kozmetika na báze prírodných látok, liečebné kúpeľné výrobky, liečebné prípravky do kúpeľa, liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, vína medicinálne, multivitamíny, multiminerály, zmesi uvedených látok a prípravkov, prísady do jedla dietetické, dietetické nápoje, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely.
29 - Želatíny na potravinárske účely.
30 - Potraviny vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta patriace do tejto triedy, prípravky určené na ochranu a regeneráciu kĺbov a pohybového ústrojenstva.
32 - Nápoje light, posilňujúce a povzbudzujúce nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GelActiv 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PQ PARTNERS LIMITED; Athinon, 5, ´Agios Antonios 1015, Lefkosia; CY 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 7/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 1/2005 FG3M
3 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.02.2010 2/2010 QB3M
4 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2013 8/2013 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.11.2015 11/2015 PC3M
7 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.11.2015 11/2015 QC3M
8 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.11.2015 11/2015 QB3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.03.2018 3/2018 PC3M
10 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 05.03.2018 3/2018 QC3M
11 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.03.2018 3/2018 QB3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35106256 1 W A L M A R K, spol. s r.o. výlučná 16.12.2009 neplatná
  • 35106257 2 Salutem Pharma s.r.o. výlučná 30.09.2015 neplatná
  • 35106258 3 Salutem Pharma s.r.o. výlučná 09.02.2018 platná
 
POZ 781-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2003 3 800,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.09.2009 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.04.2013 144,00 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.05.2013 12,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2015 27,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 25.08.2015 17,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 25.08.2015 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2017 27,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2017 17,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2017 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 781-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 27.03.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.03.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.04.2003 Typ Odoslané
Avízo o platbe 07.05.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2003 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 16.05.2003 Typ Odoslané
Plná moc 15.07.2003 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.03.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.04.2004 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.04.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.09.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 21.09.2009 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2009 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.09.2009 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 16.11.2009 Typ Odoslané
Plná moc 08.12.2009 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.12.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2013 Typ Doručené
Doklad o zmene 27.03.2013 Typ Doručené
Plná moc 27.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.04.2013 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2013 Typ Doručené
Doklad 29.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 29.04.2013 Typ Doručené
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.05.2013 Typ Platba
všeobecný referátnik 20.06.2013 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 13.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 13.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 13.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 13.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 13.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.07.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2015 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.08.2015 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.08.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 08.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 08.11.2017 Typ Doručené
Licenčná zmluva 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 08.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.12.2017 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 08.12.2017 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 08.12.2017 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 21.12.2017 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2017 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.12.2017 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.01.2018 Typ Platba
všeobecný referátnik 09.02.2018 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 09.02.2018 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.02.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 781-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.06.2013 RENUTO (Overseas) LIMITED Renuto (Overseas) Limited
2 Prevod majiteľa 30.09.2015 LEVISTO s.r.o. RENUTO (Overseas) LIMITED
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.09.2015 Advokátska kancelária, Suchoňová Katarína, JUDr.
4 Prevod majiteľa 08.02.2018 PQ PARTNERS LIMITED LEVISTO s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku