Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 780-2016
(111)  Trademark Number  244116 
(151)  Registration Date  15.12.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  780-2016 
(220)  Application Date  12.04.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2016 
(450)  Publication of Registration Date  02.02.2017 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 30, 32, 35, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačené firemné listiny; tlačivá (formuláre); tlačené reklamné materiály; papierové informačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické znaky; etikety okrem textilných; samolepky (papiernický tovar).
30 - Káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové príchute; kakao; čaj; ľadový čaj; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); jemné pečivo; slané pečivo (krekery) a tyčinky; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; arašidové cukrovinky; mandľové cukrovinky; torty; jedlé cukrárske ozdoby na zákusky, perníky a medovníky; zákusky; koláče, karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); mentolové cukríky; mrazené krémy; čokoláda; sušienky; sucháre; keksy; bonbóny; müsli; oblátky; pizza; pralinky; quiches (slaný koláč); sladké drievko (cukrovinky); suši; tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortilly).
32 - Minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody.
35 - Maloobchodné služby s liturgickými výrobkami a predmetmi, kresťanskými výrobkami a predmetmi, papiernickým tovarom s náboženskou tematikou, potravinárskymi výrobkami s náboženskou tematikou, kovovými a nekovovými výrobkami s náboženskou tematikou, plastovými a odevnými výrobkami s náboženskou tematikou, audiovizuálnou technikou, výpočtovou technikou, softvérom, hardvérom, telekomunikačnou technikou, magnetickými nosičmi údajov, nosičmi zvukových záznamov, nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálnymi záznamovými diskami, počítačovými hrami, elektronickými časopismi, elektronickými periodikami a knihami v elektronickej podobe; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; lepenie plagátov; prenájom reklamných materiálov; marketing.
41 - Zábava; kultúrna, zábavná, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie večierkov, výstav a spoločenských podujatí na kultúrne, zábavné športové a vzdelávacie účely; organizovanie hudobných podujatí; organizovanie živých vystúpení; nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov, školení, konferencií, kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); výchovnozábavné klubové služby; nočné kluby (zábava).
43 - Rýchle občerstvenie (snack bary); reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužné reštaurácie; bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; hotelierske služby; motely (služby); penzióny; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 26.04.98, 26.04.99, 26.11.09, 26.11.22, 01.11.09, 01.15.09, 26.13.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Priatelia sv. Jakuba, o. z.; Palárikova 5 , 040 01 Košice; SK 
(740)  Attorney(s)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  neplatná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2016 09/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2017 02/2017 FG3M
3 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 26.01.2022 02/2022 MC3M
 
POZ 780-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 780-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.04.2016 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2016 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.04.2016 Type Delivered
2a Vyjadrenie označenia 14.04.2016 Type Delivered
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.04.2016 Type Delivered
2c Plná moc 14.04.2016 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.04.2016 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2016 Type Payment
5 výsledok rešerše 21.06.2016 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.06.2016 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 06.07.2016 Type Delivered
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.07.2016 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2016 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.01.2017 Type Sent document
10 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 18.10.2017 Type Delivered
10a Sprievodný list 18.10.2017 Type Delivered
10b Plná moc 18.10.2017 Type Delivered
10c Plná moc 18.10.2017 Type Delivered
11 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 20.10.2017 Type Delivered
11a Plná moc 20.10.2017 Type Delivered
11b Plná moc 20.10.2017 Type Delivered
11c Príloha inde neuvedená 20.10.2017 Type Delivered
11d Príloha inde neuvedená 20.10.2017 Type Delivered
12 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 27.10.2017 Type Sent document
13 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 27.10.2017 Type Sent document
14 41 Poplatok - kaucia 10.11.2017 Type Payment
15 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 10.11.2017 Type Payment
16 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.11.2017 Type Sent document
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.01.2018 Type Delivered
17a Sprievodný list 18.01.2018 Type Delivered
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.01.2018 Type Delivered
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.03.2018 Type Delivered
20 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.03.2018 Type Payment
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.05.2018 Type Delivered
21a Sprievodný list 18.05.2018 Type Delivered
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2018 Type Delivered
23 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2018 Type Sent document
24 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.06.2018 Type Payment
25 Žiadosť o pokračovanie v konaní 30.07.2018 Type Delivered
25a Sprievodný list 30.07.2018 Type Delivered
25b Príloha inde neuvedená 30.07.2018 Type Delivered
25c Príloha inde neuvedená 30.07.2018 Type Delivered
25d Príloha inde neuvedená 30.07.2018 Type Delivered
26 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 01.08.2018 Type Payment
27 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 02.08.2018 Type Delivered
27a Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 02.08.2018 Type Delivered
28 Žiadosť inde neuvedená 06.08.2018 Type Delivered
29 všeobecný referátnik 14.08.2018 Type Sent document
30 Odpoveď na správu úradu 30.08.2018 Type Delivered
30a Plná moc 30.08.2018 Type Delivered
31 všeobecný referátnik 18.09.2018 Type Sent document
32 zaslanie vyjadrenia protistrany 17.09.2018 Type Sent document
33 Doplnenie materiálov 14.09.2018 Type Delivered
33a Sprievodný list 14.09.2018 Type Delivered
33b Plná moc 14.09.2018 Type Delivered
34 rozhodnutie o pokračovaní konania - nevyhovenie 14.11.2018 Type Sent document
35 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 14.12.2018 Type Delivered
35a Sprievodný list 14.12.2018 Type Delivered
35b Príloha inde neuvedená 14.12.2018 Type Delivered
35c Príloha inde neuvedená 14.12.2018 Type Delivered
35d Príloha inde neuvedená 14.12.2018 Type Delivered
36 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.01.2019 Type Delivered
36a Príloha inde neuvedená 24.01.2019 Type Delivered
37 menovanie, zvolanie komisie 13.02.2019 Type Internal Letter
38 protokol o rokovaní komisie 20.02.2019 Type Internal Letter
39 protokol o hlasovaní komisie 20.02.2019 Type Internal Letter
40 rozhodnutie o neplatnosti OZ 11.03.2019 Type Sent document
41 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.04.2019 Type Delivered
41a Plná moc 12.04.2019 Type Delivered
42 Podanie rozkladu 12.04.2019 Type Delivered
42a Plná moc 12.04.2019 Type Delivered
43 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2019 Type Sent document
44 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 10.05.2019 Type Delivered
45 záznam z nahliadnutia do spisu 10.05.2019 Type Internal Letter
46 Odôvodnenie rozkladu 13.05.2019 Type Delivered
46a Príloha inde neuvedená 13.05.2019 Type Delivered
47 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 17.05.2019 Type Sent document
48 predkladacia správa k rozkladu 17.05.2019 Type Internal Letter
49 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 04.06.2019 Type Sent document
50 Žiadosť inde neuvedená 10.07.2019 Type Delivered
50a Sprievodný list 10.07.2019 Type Delivered
51 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.08.2019 Type Delivered
51a Sprievodný list 09.08.2019 Type Delivered
52 Vyjadrenie k rozkladu 14.08.2019 Type Delivered
52a Sprievodný list 14.08.2019 Type Delivered
52b Príloha inde neuvedená 14.08.2019 Type Delivered
52c Príloha inde neuvedená 14.08.2019 Type Delivered
53 všeobecný referátnik 05.09.2019 Type Sent document
54 Odpoveď na správu úradu 08.01.2020 Type Delivered
54a Sprievodný list 08.01.2020 Type Delivered
54b Príloha inde neuvedená 08.01.2020 Type Delivered
55 všeobecný referátnik 04.02.2020 Type Sent document
56 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 13.02.2020 Type Delivered
56a Sprievodný list 13.02.2020 Type Delivered
56b Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 13.02.2020 Type Delivered
56c Výpis z obchodného registra 13.02.2020 Type Delivered
56d Príloha inde neuvedená 13.02.2020 Type Delivered
57 všeobecný referátnik 19.02.2020 Type Sent document
58 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.11.2021 Type Internal Letter
59 protokol o rokovaní komisie 24.11.2021 Type Internal Letter
60 protokol o hlasovaní komisie 25.11.2021 Type Internal Letter
61 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 30.11.2021 Type Sent document
62 vyhláška pre vestník - neplatnosť 10.01.2022 Type Internal Letter
63 vnútrospisový list 13.01.2022 Type Internal Letter
POZ 780-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.04.2019 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Ing. Dalibor GRUBER - GELE
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku