Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 780-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244116 
(151)  Dátum zápisu  15.12.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  780-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 30, 32, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačené firemné listiny; tlačivá (formuláre); tlačené reklamné materiály; papierové informačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické znaky; etikety okrem textilných; samolepky (papiernický tovar).
30 - Káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové príchute; kakao; čaj; ľadový čaj; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); jemné pečivo; slané pečivo (krekery) a tyčinky; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; arašidové cukrovinky; mandľové cukrovinky; torty; jedlé cukrárske ozdoby na zákusky, perníky a medovníky; zákusky; koláče, karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); mentolové cukríky; mrazené krémy; čokoláda; sušienky; sucháre; keksy; bonbóny; müsli; oblátky; pizza; pralinky; quiches (slaný koláč); sladké drievko (cukrovinky); suši; tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortilly).
32 - Minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody.
35 - Maloobchodné služby s liturgickými výrobkami a predmetmi, kresťanskými výrobkami a predmetmi, papiernickým tovarom s náboženskou tematikou, potravinárskymi výrobkami s náboženskou tematikou, kovovými a nekovovými výrobkami s náboženskou tematikou, plastovými a odevnými výrobkami s náboženskou tematikou, audiovizuálnou technikou, výpočtovou technikou, softvérom, hardvérom, telekomunikačnou technikou, magnetickými nosičmi údajov, nosičmi zvukových záznamov, nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálnymi záznamovými diskami, počítačovými hrami, elektronickými časopismi, elektronickými periodikami a knihami v elektronickej podobe; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; lepenie plagátov; prenájom reklamných materiálov; marketing.
41 - Zábava; kultúrna, zábavná, športová a vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie večierkov, výstav a spoločenských podujatí na kultúrne, zábavné športové a vzdelávacie účely; organizovanie hudobných podujatí; organizovanie živých vystúpení; nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov, školení, konferencií, kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); výchovnozábavné klubové služby; nočné kluby (zábava).
43 - Rýchle občerstvenie (snack bary); reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; samoobslužné reštaurácie; bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; hotelierske služby; motely (služby); penzióny; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.98, 26.04.99, 26.11.09, 26.11.22, 01.11.09, 01.15.09, 26.13.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Priatelia sv. Jakuba, o. z.; Palárikova 5 , 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2016 09/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2017 02/2017 FG3M
 
POZ 780-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 780-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.04.2016 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.04.2016 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.04.2016 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 14.04.2016 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.04.2016 Typ Doručené
2c Plná moc 14.04.2016 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.04.2016 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2016 Typ Platba
5 výsledok rešerše 21.06.2016 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.06.2016 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 06.07.2016 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.07.2016 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2016 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.01.2017 Typ Odoslané
10 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 18.10.2017 Typ Doručené
10a Sprievodný list 18.10.2017 Typ Doručené
10b Plná moc 18.10.2017 Typ Doručené
10c Plná moc 18.10.2017 Typ Doručené
11 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 20.10.2017 Typ Doručené
11a Plná moc 20.10.2017 Typ Doručené
11b Plná moc 20.10.2017 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 20.10.2017 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 20.10.2017 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 27.10.2017 Typ Odoslané
13 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 27.10.2017 Typ Odoslané
14 41 Poplatok - kaucia 10.11.2017 Typ Platba
15 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 10.11.2017 Typ Platba
16 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.11.2017 Typ Odoslané
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.01.2018 Typ Doručené
17a Sprievodný list 18.01.2018 Typ Doručené
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.01.2018 Typ Doručené
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.03.2018 Typ Doručené
20 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.03.2018 Typ Platba
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.05.2018 Typ Doručené
21a Sprievodný list 18.05.2018 Typ Doručené
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2018 Typ Doručené
23 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2018 Typ Odoslané
24 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.06.2018 Typ Platba
25 Žiadosť o pokračovanie v konaní 30.07.2018 Typ Doručené
25a Sprievodný list 30.07.2018 Typ Doručené
25b Príloha inde neuvedená 30.07.2018 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 30.07.2018 Typ Doručené
25d Príloha inde neuvedená 30.07.2018 Typ Doručené
26 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 01.08.2018 Typ Platba
27 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 02.08.2018 Typ Doručené
27a Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 02.08.2018 Typ Doručené
28 Žiadosť inde neuvedená 06.08.2018 Typ Doručené
29 všeobecný referátnik 14.08.2018 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 30.08.2018 Typ Doručené
30a Plná moc 30.08.2018 Typ Doručené
31 všeobecný referátnik 18.09.2018 Typ Odoslané
32 zaslanie vyjadrenia protistrany 17.09.2018 Typ Odoslané
33 Doplnenie materiálov 14.09.2018 Typ Doručené
33a Sprievodný list 14.09.2018 Typ Doručené
33b Plná moc 14.09.2018 Typ Doručené
34 rozhodnutie o pokračovaní konania - nevyhovenie 14.11.2018 Typ Odoslané
35 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 14.12.2018 Typ Doručené
35a Sprievodný list 14.12.2018 Typ Doručené
35b Príloha inde neuvedená 14.12.2018 Typ Doručené
35c Príloha inde neuvedená 14.12.2018 Typ Doručené
35d Príloha inde neuvedená 14.12.2018 Typ Doručené
36 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.01.2019 Typ Doručené
36a Príloha inde neuvedená 24.01.2019 Typ Doručené
37 menovanie, zvolanie komisie 13.02.2019 Typ Interné listy
38 protokol o rokovaní komisie 20.02.2019 Typ Interné listy
39 protokol o hlasovaní komisie 20.02.2019 Typ Interné listy
40 rozhodnutie o neplatnosti OZ 11.03.2019 Typ Odoslané
41 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.04.2019 Typ Doručené
41a Plná moc 12.04.2019 Typ Doručené
42 Podanie rozkladu 12.04.2019 Typ Doručené
42a Plná moc 12.04.2019 Typ Doručené
43 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2019 Typ Odoslané
44 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 10.05.2019 Typ Doručené
45 záznam z nahliadnutia do spisu 10.05.2019 Typ Interné listy
46 Odôvodnenie rozkladu 13.05.2019 Typ Doručené
46a Príloha inde neuvedená 13.05.2019 Typ Doručené
47 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 17.05.2019 Typ Odoslané
48 predkladacia správa k rozkladu 17.05.2019 Typ Interné listy
49 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 04.06.2019 Typ Odoslané
50 Žiadosť inde neuvedená 10.07.2019 Typ Doručené
50a Sprievodný list 10.07.2019 Typ Doručené
51 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.08.2019 Typ Doručené
51a Sprievodný list 09.08.2019 Typ Doručené
52 Vyjadrenie k rozkladu 14.08.2019 Typ Doručené
52a Sprievodný list 14.08.2019 Typ Doručené
52b Príloha inde neuvedená 14.08.2019 Typ Doručené
52c Príloha inde neuvedená 14.08.2019 Typ Doručené
53 všeobecný referátnik 05.09.2019 Typ Odoslané
54 Odpoveď na správu úradu 08.01.2020 Typ Doručené
54a Sprievodný list 08.01.2020 Typ Doručené
54b Príloha inde neuvedená 08.01.2020 Typ Doručené
55 všeobecný referátnik 04.02.2020 Typ Odoslané
56 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 13.02.2020 Typ Doručené
56a Sprievodný list 13.02.2020 Typ Doručené
56b Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 13.02.2020 Typ Doručené
56c Výpis z obchodného registra 13.02.2020 Typ Doručené
56d Príloha inde neuvedená 13.02.2020 Typ Doručené
57 všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
58 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.11.2021 Typ Interné listy
59 protokol o rokovaní komisie 24.11.2021 Typ Interné listy
60 protokol o hlasovaní komisie 25.11.2021 Typ Interné listy
61 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 780-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.04.2019 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Ing. Dalibor GRUBER - GELE
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku