Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 779-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258489 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  779-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Kapitálové investície; investovanie do fondov; finančné riadenie; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; finančné poradenstvo; finančné informácie; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; sprostredkovanie poistenia; informácie o poistení.
37 - Stavebníctvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; výstavba tovární; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodov a obchodných stánkov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; demolácie budov; murárske práce; montovanie lešení; murovanie, murárske práce; upratovacie služby pre domácnosti; prenájom čistiacich strojov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom buldozérov; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom stavebných žeriavov; prenájom odvodňovacích čerpadiel; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; inštalácie a opravy protipovodňových zariadení; krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov; stolárske práce (opravy drevených výrobkov); interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; klampiarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách; vŕtanie studní; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; pokrývačské práce; opravy zámok; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; elektroinštalačné služby; inštalácie, údržba a opravy strojov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb.
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; expertízy (inžinierske práce); vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; architektonické služby; priemyselné dizajnérstvo; geodézia (zememeračstvo);geotechnické prieskumy; skúšky materiálov; počítačové programovanie; grafické dizajnérstvo; navrhovanie počítačovej grafiky na videomapovanie; technologické poradenstvo; architektonické poradenstvo; kartografické a termografické merania pomocou dronov; poradenstvo v oblasti úspory energie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 07.11.01, 26.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HSF System a.s.; Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 779-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 779-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 08.04.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.04.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 25.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 18.05.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 26.05.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.05.2022 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 27.05.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 08.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.06.2022 Typ Doručené
POZ 779-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku