Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 774-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231698 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.05.2021 
(210)  Číslo prihlášky  774-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Služby účtovníckych sústav; činnosť účtovných poradcov; vedenie účtovnej evidencie.
36 - Realitné kancelárie, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, správa nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, vedenie nájomných domov, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, lízing motorových vozidiel, lízing strojov a zariadení, lízing spojený s financovaním, predaj na splátky, zmenárenské služby, úverové financovanie predaja, vydávanie kreditných kariet, služby finančného manažmentu a správa hotovosti, poistenie, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok, poskytovanie úverov, burzové maklérstvo, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), služby na využívanie dôchodkových fondov, faktoring, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investovanie kapitálu, kapitálové investície, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.07, 26.04.18, 26.04.24, 27.05.14, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.06, 27.99.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tmavočervená, svetločervená, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HERRYS s. r. o.; Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 12.05.2021 09/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 774-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 774-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.05.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.05.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 05.05.2011 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 05.05.2011 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.05.2011 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 09.05.2011 Typ Odoslané
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.05.2011 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.06.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 12.09.2011 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.09.2011 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 22.09.2011 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.2011 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Typ Odoslané
11 výsledok rešerše 30.11.2017 Typ Interné listy
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.09.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.04.2021 Typ Doručené
14a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.04.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 15.04.2021 Typ Odoslané
18 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 774-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2021 HERRYS s. r. o. cooperate home agency, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku