Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 773-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  773-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časopisy; papierové alebo lepenkové etikety; fotografie; grafické zobrazenia; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; plagáty; prospekty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; umelecké litografie; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie.
21 - Demižóny, džbány; poháre; papierové alebo plastové poháre; sklené nádoby; otvárače na fľaše; vývrtky.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; digestíva (liehoviny a likéry); vodka; destilované nápoje; liehové esencie; aperitívy; koktaily, horké likéry, whisky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Legendy Slovenska 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SNAM s. r. o.; Kyjevské námestie 6242/1, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 773-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 773-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.04.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.04.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.01.2020 Typ Doručené
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2020 Typ Doručené
8 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 20.03.2020 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 23.04.2020 Typ Odoslané
POZ 773-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku