Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 773-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  773-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časopisy; papierové alebo lepenkové etikety; fotografie; grafické zobrazenia; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; plagáty; prospekty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; umelecké litografie; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie.
21 - Demižóny, džbány; poháre; papierové alebo plastové poháre; sklené nádoby; otvárače na fľaše; vývrtky.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; digestíva (liehoviny a likéry); vodka; destilované nápoje; liehové esencie; aperitívy; koktaily, horké likéry, whisky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Legendy Slovenska 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SNAM s. r. o.; Kyjevské námestie 6242/1, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 773-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 773-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.04.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.04.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 773-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku