Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 771-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  771-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Marketing; obchodný manažment; reklama; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); obchodné analýzy konkurencie a vonkajších vplyvov podnikateľského prostredia; odborné posudky efektívnosti podnikov; audity firemných komunikačných stratégií; poradenstvo v oblasti komunikačných stratégií; externé marketingové služby; hospodárske (ekonomické) predpovede; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; písanie reklamných textov.
41 - Školenia; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; praktický výcvik (ukážky); vydávanie textov okrem reklamných alebo náborových.
42 - Poradenstvo pri tvorbe webových stránok; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie firemného loga a prvkov korporačnej identity. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 25.05.99, 27.05.01, 27.03.15, 15.09.11, 27.05.15, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Burák Branislav; T. Hromadu 4, 972 12 Nedožery; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 771-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 771-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.03.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 17.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.04.2021 Typ Interné listy
5 Žiadosť inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.05.2021 Typ Interné listy
POZ 771-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku