Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 767-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231358 
(151)  Dátum zápisu  13.01.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  767-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.05.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.10.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 17, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Káble všetkých druhov patriace do tejto triedy, najmä elektrické káble, silové káble, oznamovacie káble, nízko-, stredne- a vysokofrekvenčné káble, káble s optickými vláknami; vodiče všetkých druhov, najmä izolované vodiče; inštalačné vodiče, vodiče pre špecifické prostredie a prevádzky, pohyblivé vodiče, vodiče pre extrémne teploty, vysokoohybné vodiče, vodiče pre motorové vozidlá, lietadlá a pod., lakované drôty a ostatné vodiče pre izolované vinutia elektrických strojov a prístrojov; príslušenstvo k elektrickým káblom a vodičom; komponenty a subsystémy káblových sietí; plášte káblov; prístroje a nástroje na vývoj, výrobu, meranie, skúšanie a montáž káblov, vodičov, sietí, izolovaných vodičov, kabelárskych materiálov, elektrických izolantov a izolácií a ich komponentov.
17 - Elektroizolačné laky, tekuté izolanty, impregnácie, zalievacie živice, zalievacie hmoty.
42 - Výskum, vývoj, testovanie a kompletizácia káblov, vodičov, sietí, izolácií a ich komponentov; expertízy; technické skúšky; prieskum (inžinierske práce); vývoj a výskum nových výrobkov (pre zákazníkov); štúdie technických projektov, projektová činnosť; technický prieskum; inžinierska činnosť; technické odborné poradenstvo s výnimkou obchodného. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VUKI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUKI, a.s.; Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
 
POZ 767-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 767-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 03.05.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.05.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2011 Typ Platba
4 Plná moc 27.05.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 27.07.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.09.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 767-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku