Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 766-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233736 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  766-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.05.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
39 - Distribúcia energie; dodávka energie.
40 - Výroba energie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.01, 26.02.24, 26.13.01, 01.15.15, 29.01.01, 29.01.04, 27.03.15, 27.05.21, 27.05.04, 27.99.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Košická energetická spoločnosť, a.s.; Južná trieda 82, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2015 07/2015 TC3M
 
POZ 766-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 766-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.05.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.05.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.06.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.06.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.07.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.07.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2013 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2015 Typ Doručené
7a Doklad o podniku/podnikateľovi 16.03.2015 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 28.04.2015 Typ Odoslané
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2015 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 25.06.2015 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.09.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.11.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.12.2021 Typ Odoslané
POZ 766-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.06.2015 Košická energetická spoločnosť, a.s. Košická energetická spoločnosť, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku