Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 764-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  764-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.09.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 32, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; diétne potraviny na lekárske použitie; lieky pre humánnu medicínu; sirupy na farmaceutické použitie; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; minerálne výživové doplnky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé nápoje; pastilky na farmaceutické použitie; liekové kapsuly; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; bielkovinové potraviny na lekárske použitie; balzamy na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; proteínové výživové doplnky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; diétne potraviny na lekárske použitie; bielkovinové výživové doplnky; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; včelia materská kašička na farmaceutické použitie; propolis na farmaceutické použitie; glukózové výživové doplnky.
29 - Želatína; potravinárska želatína; potravinárske oleje a tuky; výťažky z rias na potravinárske použitie.
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické sýtené nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; tablety na prípravu šumivých nápojov.
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; rozhlasová reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; navrhovanie reklamných materiálov; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; zásielkové reklamné služby; lepenie plagátov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami.
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 27.05.03, 27.05.04, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie