Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 760-2021
(111)  Trademark Number  255934 
(151)  Registration Date  02.09.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  02.09.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  760-2021 
(220)  Application Date  16.03.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.05.2021 
(450)  Publication of Registration Date  29.09.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; nehnuteľnosti (služby).
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
45 - Právne služby; fyzická ochrana osôb a hmotného majetku (bezpečnostné služby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.03, 27.05.01, 26.01.99, 26.01.18, 27.99.05, 25.12.99, 26.11.99 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, zelená, oranžová, fialová, ružová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PhDr. Marek Kuchta, MBA; Hurbanova 21, 085 01 Bardejov 1; SK 
(740)  Attorney(s)  KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.; Dunajská 32, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number  1609682 
(800)  International Registration Date  16. 03. 2021 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.03.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 29.09.2021 18/2021 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 29.09.2021 18/2021 FG3M
 
POZ 760-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 760-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.03.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 16.03.2021 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 16.03.2021 Type Delivered
1c Plná moc 16.03.2021 Type Delivered
1d Vyjadrenie označenia 16.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.03.2021 Type Delivered
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.03.2021 Type Delivered
3a Sprievodný list 16.03.2021 Type Delivered
3b Osvedčovacia doložka 16.03.2021 Type Delivered
3c Plná moc 16.03.2021 Type Delivered
3d Vyjadrenie označenia 16.03.2021 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.03.2021 Type Payment
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 19.03.2021 Type Sent document
6 výsledok rešerše 19.03.2021 Type Internal Letter
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.03.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 27.04.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 27.04.2021 Type Delivered
9 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.04.2021 Type Payment
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 05.05.2021 Type Sent document
11 vyžiadanie poplatku v CHF 06.05.2021 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2021 Type Internal Letter
13 Notifikácia z OMPI 26.08.2021 Type Delivered
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2021 Type Sent document
15 Žiadosť o územné rozšírenie 22.11.2021 Type Delivered
15a Sprievodný list 22.11.2021 Type Delivered
15b Plná moc 22.11.2021 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku 05.01.2022 Type Sent document
17 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 17.01.2022 Type Payment
POZ 760-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku