Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 760-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255934 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  760-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  26.05.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  29.09.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; nehnuteľnosti (služby).
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
45 - Právne služby; fyzická ochrana osôb a hmotného majetku (bezpečnostné služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.01, 26.01.99, 26.01.18, 27.99.05, 25.12.99, 26.11.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená, oranžová, fialová, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PhDr. Marek Kuchta, MBA; Hurbanova 21, 085 01 Bardejov 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.; Dunajská 32, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1609682 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  16. 03. 2021 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 29.09.2021 18/2021 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 29.09.2021 18/2021 FG3M
 
POZ 760-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 760-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.03.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 16.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 16.03.2021 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 16.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.03.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.03.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 16.03.2021 Typ Doručené
3b Osvedčovacia doložka 16.03.2021 Typ Doručené
3c Plná moc 16.03.2021 Typ Doručené
3d Vyjadrenie označenia 16.03.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.03.2021 Typ Platba
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 19.03.2021 Typ Odoslané
6 výsledok rešerše 19.03.2021 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.03.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 27.04.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
9 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.04.2021 Typ Platba
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 05.05.2021 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 06.05.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2021 Typ Interné listy
13 Notifikácia z OMPI 26.08.2021 Typ Doručené
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť o územné rozšírenie 22.11.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
POZ 760-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku