Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 760-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203574 
(151)  Dátum zápisu  06.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.03.2022 
(210)  Číslo prihlášky  760-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.03.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, sirup melasový, droždie, prášky do cesta; soľ, horčica; ocot, nálevy na ochutenie; korenie; ľad na osvieženie; najmä sušienky, základné prípravky na výrobu mliečnych koktajlov, raňajkové cereálie, žuvačky, cukrové ozdoby na torty, mrazené zákusky, sucháre, mrazené jogurty, praclíky, cukrárenské výrobky z arašidového masla, slad do jedál, sójový slad, sladové keksy, cukrársky tovar, jedlé dekorácie na torty, ryžové koláče, cukríky, múčniky, kávové nápoje s mliekom, kakaové nápoje s mliekom, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, rastlinné čaje, čierne čaje, čínske čierne čaje, jačmeňové čaje a čaje z listu jačmeňa; prípravky na nakladanie mäsa na domáce účely; zmrzlinové spojivá.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje; nápoje a šťavy ovocné; sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov; najmä zeleninové šťavy na prípravu nápojov, sladké nápoje pripravované s ryžou a sladom, ovocným práškom, ovocným sirupom, koncentrovaným ovocným džúsom; limonády a sirupy do limonád; kola sirup, prášky na výrobu šumivých nápojov; tabletky na výrobu šumivých nápojov, limonády, ovocné nektáre, ovocné džúsy, ovocné nápoje, limonády s ovocnou príchuťou, ovocné punče, sódy, pitné vody a nápoje pre športovcov; prípravky na výrobu sódoviek a džúsov, minerálne a pramenité vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HARRY POTTER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Warner Bros. Entertainment Inc.; 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 5/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 5/2012 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 760-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.03.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.03.2012 132,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.09.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 760-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.03.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.03.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2002 Typ Platba
Plná moc 12.04.2002 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.02.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 04.03.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2003 Typ Interné listy
Doklad 06.08.2003 Typ Doručené
Doklad 07.08.2003 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.03.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 16.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 04.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 18.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 25.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 25.10.2022 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 16.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 18.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 760-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 16.11.2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Time Warner Entertainment Company, L. P., a Delaware corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2022 Zivko Mijatovic and Partners s. r. o. JUDr. Eva Bušová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku