Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 76-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  220950 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.01.2017 
(210)  Číslo prihlášky  76-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.01.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.12.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Minerálne vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.15, 26.01.14, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.12.2007 12/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2008 05/2008 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2017 06/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.06.2017 06/2017 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 76-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 76-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.01.2007 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.01.2007 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 17.01.2007 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.02.2007 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2007 Typ Platba
5 výsledok rešerše 17.05.2007 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.05.2007 Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.07.2007 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.07.2007 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 28.09.2007 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 08.10.2007 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.04.2008 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.01.2017 Typ Doručené
12a Sprievodný list 09.01.2017 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2017 Typ Doručené
13a Plná moc 25.01.2017 Typ Doručené
13b Výpis z obchodného registra 25.01.2017 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.03.2017 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku 06.03.2017 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2017 Typ Platba
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2017 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2017 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2021 Typ Doručené
19a Výpoveď plnej moci 26.10.2021 Typ Doručené
19b Plná moc 26.10.2021 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis prechodu 26.10.2021 Typ Doručené
20a Doklad o prechode 26.10.2021 Typ Doručené
20b Doklad o prechode 26.10.2021 Typ Doručené
20c Plná moc 26.10.2021 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku 18.11.2021 Typ Odoslané
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2021 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 76-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2017 Hanácká kyselka, a.s. Hanácka kyselka, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 25.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Hanácká kyselka, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku