Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 759-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  759-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo; nealkoholické nápoje.
33 - Destilované nápoje; liehoviny.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; bary. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Chateau Lúčnica 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vaškor Dag, JUDr.; Lónyaiova 1027/10, 851 10 Bratislava 59; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2020 11/2020 BA3M
 
POZ 759-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 759-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.04.2020 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 04.05.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.05.2020 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 21.08.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie POZ 02.10.2020 Typ Interné listy
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.02.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 01.02.2021 Typ Doručené
9b Osvedčovacia doložka 01.02.2021 Typ Doručené
9c Plná moc 01.02.2021 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9e Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9f Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9g Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9h Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9i Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9j Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9k Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9l Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9m Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9n Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9o Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9p Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
9q Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 10.02.2021 Typ Odoslané
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 22.02.2021 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 01.03.2021 Typ Odoslané
13 Vyjadrenie k námietkam 19.04.2021 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 19.04.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť inde neuvedená 06.07.2021 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 08.07.2021 Typ Odoslané
16 Vyjadrenie k námietkam 02.09.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
17 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 759-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku