Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 757-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235989 
(151)  Dátum zápisu  13.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.04.2023 
(210)  Číslo prihlášky  757-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Brožúry; časopisy (periodiká); formuláre (tlačoviny); katalógy; knihy; letáky; periodiká; plagáty; prospekty; tlačené publikácie; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; zoznamy.
35 - Hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); marketing; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; hospodárske, ekonomické predpovede; predvádzanie tovaru; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; aktualizované reklamné materiály; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby outsourcingu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; spracovanie textov; psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov; spracovanie textov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodný alebo podnikateľský výskum.
41 - Akadémie (vzdelávanie); praktické cvičenie (ukážky); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); formátovanie textov, nie na reklamné účely; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby; vydávanie kníh; korešpondenčné kurzy; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); jazykový koučing; odborné predškoľovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; písanie textov (okrem reklamných); poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávanie); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); praktický výcvik (ukážky); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); prekladateľské služby; organizovanie a vedenie seminárov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie sympózií; školenie; školské služby (vzdelávanie); písanie textov (okrem reklamných); zverejňovanie textov (okrem reklamných); titulkovanie; poradenstvo pri voľba povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme on line; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie; vzdelávanie vyučovanie, vzdelávanie; vzdelávacie služby; vzdelávanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TALKFLOW 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chrvala Marián, Mgr.; Plickova 11, 831 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 757-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 757-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.04.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 17.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.11.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 757-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku