Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 750-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231098 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  750-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Ochranné prilby na šport, predovšetkým na hokej; ochranné rukavice, predovšetkým na hokej; okuliare na šport; ochranné tvárové štíty; CD disky; DVD disky; počítačový softvér, osobitne softvér na školenia, cvičenia, na výučbu terapeutických zostáv, na vyhodnocovanie cvičení; zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; projektory; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; kompaktné disky; optické alebo magnetické nosiče údajov; počítače; notebooky; počítačový hardvér; periférne zariadenia k počítačom; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; magnetické identifikačné karty.
16 - Inštruktážne listy a karty, predovšetkým so zobrazeniami na výučbu a nácvik korčuľovania alebo hokeja; grafické zobrazenia; plány; tlačené úžitkové manuály; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; príručky; prospekty a publikácie so zameraním na výučbu korčuľovania alebo hokeja; databázy na papierových nosičoch; tlačivá; ročenky; katalógy; atlasy; obrazy; papierové propagačné materiály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; papiernický tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety.
25 - Športová obuv; športové tričká, dresy; topánky na šport; spodná bielizeň; bundy; čelenky (oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako prikrývka hlavy); čiapky; čiapky (priliehavé); športové a cvičebné oblečenie; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); košele; kostýmy, obleky; opasky; kravaty; nepremokavý odev; nohavice; plážové oblečenie; pulóvre; rukavice; saká, bundy; šály; šatky; šilty na pokrývku hlavy; spodná bielizeň pohlcujúca pot; tričká; tielka; vesty; vrchné ošatenie; župany; palčiaky; pančuchy absorbujúce pot; papuče; plavky; ponožky.
28 - Zariadenia na telesné cvičenia; zariadenia na nácvik korčuľovania; cvičebné náradie; cvičebné zariadenie na posilňovanie rôznych častí tela; posilňovacie stroje; kolieskové korčule; korčule; skejtbordy; zariadenia na kulturistiku; stroje na telesné cvičenie; stacionárne bicykle na cvičenie; výbava pre rôzne druhy športov a hier, najmä na korčuľovanie a hokej; hokejky; puky; chrániče na lakte (ako športové potreby); chrániče na píšťaly (športový tovar); športové náradie a doplnky na korčuľovanie a hokej; činky; gymnastické zariadenia; nákolenníky (športový tovar); ochranné vypchávky (ako časti športových úborov); atrapy; hry; hračky; telocvičné a športové potreby patriace do tr. 28; stolové hry; spoločenské hry; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch.
35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s hokejovým náradím, s hokejovou výbavou, s cvičebnými strojmi a zariadeniami, s odevmi, s chráničmi a korčuľami, so športovým náradím a doplnkami pre šport a rekreáciu, s CD a DVD nosičmi najmä zameraných na výučbu korčuľovania a hokeja, s hokejovou literatúrou; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä športového náradia, odevov, oblečenia, obuvi (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; zbieranie údajov do počítačových databáz; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; public relations; reklama; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 41; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Prevádzkovanie posilňovní, fitnes stredísk; služby športovísk; telesné cvičenia; výcvik; prevádzkovanie cvičebných strojov, zariadení, klzísk (služby); praktické ukážky cvičenia; výučba a výcvik korčuľovania alebo hokeja; hokejová škola; prevádzkovanie hokejového klubu; organizovanie hokejových súťaží a turnajov; zábava a vzdelávanie prostredníctvom počítačov, elektronických a online databáz, sociálnych sietí a internetových diskusií; elektronické hry a súťaže poskytnuté internetom; vydávanie časopisov, novín, periodík; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o výchove a vzdelávaní; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom; organizovane súťaží (vedomostných alebo zábavných); filmová tvorba; školenia; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; pobavenie; kluby zdravia (telesné cvičenia); organizovanie športových súťaží; požičiavanie športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov; prenájom štadiónov; prenájom klzísk; organizovanie zábavných súťaží; vydávanie kníh, príručiek a brožúr o cvičení a o hokeji; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.08, 02.03.16, 02.03.23, 27.03.02, 26.11.13, 26.01.24, 26.02.05, 27.05.04, 27.05.15, 29.01.01, 02.01.23, 04.05.03, 09.01.07, 25.05.01, 27.99.02, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Benicky Systems, spol. s r.o.; Lieskovská cesta 2/A, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
 
POZ 750-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 750-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.04.2011 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 09.05.2011 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.05.2011 Typ Doručené
3a Vyjadrenie označenia 06.05.2011 Typ Doručené
3b Plná moc 06.05.2011 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.05.2011 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 14.07.2011 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.07.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.09.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.04.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 750-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku