Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 749-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  749-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.04.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Čistiace prípravky.
05 - Biocídy; dezinfekčné prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KillVir 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST. NICOLAUS a.s.; 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, k.s.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 749-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 749-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.04.2020 Typ Doručené
1a Generálna plná moc 01.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.04.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.04.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.04.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.04.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 15.04.2020 Typ Doručené
7 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 20.04.2020 Typ Odoslané
8 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.04.2020 Typ Platba
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.04.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.06.2020 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 23.07.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 23.07.2020 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 23.07.2020 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 23.07.2020 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 28.10.2020 Typ Odoslané
13 Podanie rozkladu 25.11.2020 Typ Doručené
13a Rozklad 25.11.2020 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 22.12.2020 Typ Doručené
14a Odôvodnenie rozkladu 22.12.2020 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 18.01.2021 Typ Odoslané
16 predkladacia správa k rozkladu 18.01.2021 Typ Interné listy
17 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 07.04.2021 Typ Interné listy
18 protokol o rokovaní komisie 07.04.2021 Typ Interné listy
19 protokol o hlasovaní komisie 08.04.2021 Typ Interné listy
20 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 749-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku