Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 749-2011
(111)  Trademark Number  231097 
(151)  Registration Date  12.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  749-2011 
(220)  Application Date  28.04.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 25, 28, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Ochranné prilby na šport, predovšetkým na hokej; ochranné rukavice, predovšetkým na hokej; okuliare na šport; ochranné tvárové štíty; CD disky; DVD disky; počítačový softvér, osobitne softvér na školenia, cvičenia, na výučbu terapeutických zostáv, na vyhodnocovanie cvičení; zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; projektory; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; kompaktné disky; optické alebo magnetické nosiče údajov; počítače; notebooky; počítačový hardvér; periférne zariadenia k počítačom; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; magnetické identifikačné karty.
16 - Inštruktážne listy a karty, predovšetkým so zobrazeniami na výučbu a nácvik korčuľovania alebo hokeja; grafické zobrazenia; plány; tlačené úžitkové manuály; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; príručky; prospekty a publikácie so zameraním na výučbu korčuľovania alebo hokeja; databázy na papierových nosičoch; tlačivá; ročenky; katalógy; atlasy; obrazy; papierové propagačné materiály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; papiernický tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety.
25 - Športová obuv; športové tričká, dresy; topánky na šport; spodná bielizeň; bundy; čelenky (oblečenie); chrániče uší (proti chladu ako prikrývka hlavy); čiapky; čiapky (priliehavé); športové a cvičebné oblečenie; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); košele; kostýmy, obleky; opasky; kravaty; nepremokavý odev; nohavice; plážové oblečenie; pulóvre; rukavice; saká, bundy; šály; šatky; šilty na pokrývku hlavy; spodná bielizeň pohlcujúca pot; tričká; tielka; vesty; vrchné ošatenie; župany; palčiaky; pančuchy absorbujúce pot; papuče; plavky; ponožky.
28 - Zariadenia na telesné cvičenia; zariadenia na nácvik korčuľovania; cvičebné náradie; cvičebné zariadenie na posilňovanie rôznych častí tela; posilňovacie stroje; kolieskové korčule; korčule; skejtbordy; zariadenia na kulturistiku; stroje na telesné cvičenie; stacionárne bicykle na cvičenie; výbava pre rôzne druhy športov a hier, najmä na korčuľovanie a hokej; hokejky; puky; chrániče na lakte (ako športové potreby); chrániče na píšťaly (športový tovar); športové náradie a doplnky na korčuľovanie a hokej; činky; gymnastické zariadenia; nákolenníky (športový tovar); ochranné vypchávky (ako časti športových úborov); atrapy; hry; hračky; telocvičné a športové potreby patriace do tr. 28; stolové hry; spoločenské hry; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch.
35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s hokejovým náradím, s hokejovou výbavou, s cvičebnými strojmi a zariadeniami, s odevmi, s chráničmi a korčuľami, so športovým náradím a doplnkami pre šport a rekreáciu, s CD a DVD nosičmi najmä zameraných na výučbu korčuľovania a hokeja, s hokejovou literatúrou; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä športového náradia, odevov, oblečenia, obuvi (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; zbieranie údajov do počítačových databáz; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; public relations; reklama; reklamné agentúry; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 41; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Prevádzkovanie posilňovní, fitnes stredísk; služby športovísk; telesné cvičenia; výcvik; prevádzkovanie cvičebných strojov, zariadení, klzísk (služby); praktické ukážky cvičenia; výučba a výcvik korčuľovania alebo hokeja; hokejová škola; prevádzkovanie hokejového klubu; organizovanie hokejových súťaží a turnajov; zábava a vzdelávanie prostredníctvom počítačov, elektronických a online databáz, sociálnych sietí a internetových diskusií; elektronické hry a súťaže poskytnuté internetom; vydávanie časopisov, novín, periodík; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o výchove a vzdelávaní; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom; organizovane súťaží (vedomostných alebo zábavných); filmová tvorba; školenia; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; pobavenie; kluby zdravia (telesné cvičenia); organizovanie športových súťaží; požičiavanie športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov; prenájom štadiónov; prenájom klzísk; organizovanie zábavných súťaží; vydávanie kníh, príručiek a brožúr o cvičení a o hokeji; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BENICKY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Benicky Systems, spol. s r.o.; Lieskovská cesta 2/A, 821 06 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.04.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
 
POZ 749-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 749-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.04.2011 Type Delivered
2 všeobecný referátnik 09.05.2011 Type Sent document
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.05.2011 Type Delivered
3a Plná moc 06.05.2011 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.05.2011 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2011 Type Payment
6 výsledok rešerše 14.07.2011 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.07.2011 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.09.2020 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.04.2021 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.05.2021 Type Sent document
12 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 07.06.2021 Type Sent document
POZ 749-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku