Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 7488G
(111)  Číslo ochrannej známky  152715G 
(151)  Dátum zápisu  17.07.1956 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.06.2016 
(210)  Číslo prihlášky  7488G 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.1956 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Skúšobné stroje. Meracie stroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.01, 24.15.11, 26.01.16, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ  12.02.2013 
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Čiastočné prevody ochranných známok 01.03.2013 3/2013 PG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.09.2016 9/2016 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 7488G
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.06.2016 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 7488G
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 24.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 05.06.2013 Typ Doručené
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 13.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.06.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2022 Typ Odoslané
POZ 7488G
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2020 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., advokátka
ŠKODA ELECTRIC a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s.
2 Prevod majiteľa 07.11.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s.
3 Ukončenie zastupovania 07.11.2022 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku