Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 746-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233662 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  746-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.05.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farby, nátery; laky; fermeže; riedidlá do farieb; spojivá do farieb; ohňovzdorné nátery; konzervačné a impregnačné prípravky na drevo; moridlá na drevo; farbivá na drevo; penetračné nátery; protiplesňové nátery; oleje na konzervovanie dreva.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovarov v triede 2; obchodné a podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; reklama. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 26.01.24, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.01, 29.01.02, 16.03.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, zelená, žltá, modrá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  L & Š, s.r.o.; Novozámocká 199, 949 05 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
 
POZ 746-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.06.2022 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 746-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.05.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 07.05.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 14.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.04.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.09.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 08.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 09.06.2022 Typ Odoslané
POZ 746-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku