Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 744-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  226546 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.05.2019 
(210)  Číslo prihlášky  744-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.05.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické a optické nosiče údajov, DVD disky, CD disky, záznamové disky, magnetické disky, optické disky, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, premietacie plátna, diapozitívy, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, nosiče zvukových a obrazových nahrávok, videokazety, počítače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, prístroje a nástroje fotografické, informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch, informácie, údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach.
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalendáre, príručky, plagáty, katalógy, papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, informácie, údaje a databázy na papierových nosičoch, papiernický tovar, predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie, tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, spisové obaly (zaraďovače), papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, netextilné etikety, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, školské potreby, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služby, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny), organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, podpora predaja pre tretie osoby, organizácia reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, služby porovnávania cien, obchodná administratíva, služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systemizácia písomných oznámení a záznamov, kompilácia matematických alebo štatistických údajov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, prieskum trhu, distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 41, sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 9 a 16, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopismi, CD a DVD diskami.
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta, hlasová odkazová služba, počítačová komunikácia, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie telekomunikačných kanálov na tele nákupy, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, spravodajské agentúry, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, rozširovanie televízneho alebo rozhlasového vysielania prostredníctvom internetu alebo satelitu, šírenie elektronických novín, časopisov, kníh, databáz alebo iných údajov prostredníctvom internetu, satelitov, elektronických sietí.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, organizovanie hier, zábavy, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, informácie o možnostiach zábavy, zábava, pobavenie, obveselenie, služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové služby, služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí, tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  19.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2009 09/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.2010 02/2010 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.10.2019 10/2019 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2019 10/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 15.08.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 22.09.2021 platná
 
POZ 744-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 744-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.05.2009 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.06.2009 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 01.06.2009 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.06.2009 Typ Doručené
2c Plná moc 01.06.2009 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.06.2009 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.06.2009 Typ Platba
5 výsledok rešerše 01.07.2009 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.07.2009 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.12.2009 Typ Odoslané
8 Oznámenie 27.04.2012 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 03.05.2009 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2012 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
13a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
13b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
13c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
13d Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
13e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
14b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
14c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
14d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
14e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
14f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
20 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
21a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
21b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
21c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
21d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
22 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
22b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
23 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
25 všeobecný referátnik 12.07.2019 Typ Odoslané
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.07.2019 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku za obnovu 31.07.2019 Typ Odoslané
28 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 07.08.2019 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2019 Typ Odoslané
30 dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2019 Typ Odoslané
31 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
31a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
31b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
31c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
31d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
31f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
31g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
32 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2021 Typ Odoslané
POZ 744-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. RINGIER SLOVAKIA a. s.
2 Prevod majiteľa 04.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
4 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku