Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74371
(111)  Číslo ochrannej známky  178493 
(151)  Dátum zápisu  20.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  74371 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Zariadenia osvetľovacie, vykurovacie, na výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie, vetranie vrátane klimatizačného zariadenia alebo zariadenia na úpravu vzduchu; zariadenia na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THE COCA - COLA COMPANY; Atlanta, Georgia; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 74371
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.03.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74371
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
04 Pop. za Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Rozhodnutie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.1995 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 20.12.1995 Typ Odoslané
Plná moc 11.04.1996 Typ Doručené
Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty 22.04.1996 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.05.1996 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 15.01.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
Plná moc 14.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 03.03.2003 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.11.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 74371
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa The Coca - Cola Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku