Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74319
(111)  Číslo ochrannej známky  176676 
(151)  Dátum zápisu  08.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  74319 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.01, 26.02.01, 26.04.02, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.; Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Mexico City; MX 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 6/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2016 2/2016 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.10.2018 10/2018 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 74319
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.06.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.10.2012 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2013 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.09.2015 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2018 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74319
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.09.1995 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 09.10.1995 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.11.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.11.1995 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.01.1996 Typ Odoslané
Avízo o platbe 08.02.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 15.02.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 23.05.1996 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.05.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.06.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 17.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 17.06.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 17.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 17.09.2015 Typ Doručené
Plná moc 17.09.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 13.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.06.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2018 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.09.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 74319
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.10.2013 Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V. CERVECERIA MODELO, S. A. de C. V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.10.2013 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Prevod majiteľa 14.01.2016 Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V. Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2016 FAJNOR IP s.r.o.
5 Prevod majiteľa 05.09.2018 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2018 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku