Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 743-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258353 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  743-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 25, 31, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Architektonické modely; atlasy; bankovky (suveníry); brožúry; ceruzky; fotografie; grafické reprodukcie; grafické vzory (tlačoviny); grafické znaky; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; letáky; mapy; noviny; nákresy; obrazy; obálky (papiernický tovar); omaľovánky; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo plastové nákupné tašky; pastelky; periodiká; perá (kancelárske potreby); pečate; pečiatky; plagáty; pohľadnice; poštové známky; prospekty; písacie potreby; rytiny; samolepky (papiernický tovar); tlače (rytiny); tlačené publikácie; zberateľské karty (nie na hranie); zošity; záložky do kníh; časopisy (periodiká).
18 - Športové tašky; cestovné tašky; turistické plecniaky; horolezecké plecniaky; postroje pre zvieratá; obojky pre zvieratá; oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti; vychádzkové palice.
25 - Bundy; klobúky; košele; košele s krátkym rukávom; legíny; našuchovačky k vode; nepremokavé odevy; nohavice; nákrčníky; opasky (časti odevov); pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; spodná bielizeň; svetre; topánky na športovanie; tričká; vrchné ošatenie; čiapky; šatky (na hlavu); šatky, šály; šnurovacie topánky; športové tielka; športové tričká, dresy; šály uviazané pod krkom.
31 - Krmivo pre zvieratá; krmivo pre zvieratá chované v domácnosti; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvieratá chované v domácnosti.
35 - Cielený marketing; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; marketing; marketing prostredníctvom influencerov; marketingový prieskum; obchodné sprostredkovateľské služby; online objednávkové reštauračné služby rozvozu jedla alebo jedlo so sebou; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných plôch; prieskum trhu; písanie reklamných textov; písanie textov scenárov na reklamné účely; reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; tvorba reklamných filmov; vydávanie reklamných textov; vytváranie identity značky pre tretie osoby (reklamné služby).
39 - Autobusová doprava; automobilová doprava; doprava, preprava; dovoz, doprava; informácie o možnostiach dopravy; letecká doprava; organizovanie turistickej dopravy; organizovanie turistických plavieb; parkovanie automobilov (služby); poskytovanie informácií o cestovných trasách; požičiavanie koní na dopravu; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; riečna doprava; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie dopravy; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tretie osoby; turistické prehliadky (doprava); výletné lode (služby); úschovne batožiny; železničná doprava.
41 - Akadémie (vzdelávanie); detské škôlky (vzdelávanie); fotografické reportáže; fotografovanie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; meranie času na športových podujatiach; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie športovísk; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); premietanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); písanie textov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); turistické prehliadky so sprievodcom; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba videozáznamov na podujatiach; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FATRANSKÝ VĹČKO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miko Michal; Púpavová 677/6, Bratislava-Karlova Ves 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 743-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.04.2022 136,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 743-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 29.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 743-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku