Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 743-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  743-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 36, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Čiapky; košele s krátkym rukávom; šatky; šály; tričká; šilty (pokrývky hlavy); svetre; pulóvre (mikiny).
35 - Reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy a marketingu.
36 - Finančné poradenstvo; sprostredkovanie poistenia; informácie o poistení; finančné informácie; finančné analýzy; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; správa nehnuteľností.
41 - Zábava; organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych podujatí; poradenské a konzultačné služby v oblasti organizovania a vedenia vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych podujatí; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; vydávanie zvukových, hudobných a video nahrávok, obrazových nahrávok a textov (okrem reklamných); tvorba zvukových, hudobných a video nahrávok.
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poradenské služby v oblasti starostlivosti o krásu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.24, 27.99.07, 27.99.16, 27.05.15, 27.05.09, 29.01.04, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Čierna, tyrkysová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Filkus Miroslav, Ing.; Okružná 98914/16, 960 01 Zvolen 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 743-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 743-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.03.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 12.03.2021 Typ Doručené
1c Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.03.2021 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 03.05.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 743-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku