Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74217
(111)  Číslo ochrannej známky  177188 
(151)  Dátum zápisu  19.11.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  74217 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 09, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Prvky predpätých konštrukcií, najmä kovové kotvenia; pásovina; namáhané a priechodové prúty; zemné a skalné kotvy obsiahnuté v kovových kotevných hlavách a pásovinách; namáhané prúty a kotevné bloky; kovové tvary zahŕňajúce posuvné debnenie vodorovné a zvislé a tvary na výrobu prefabrikovaných betónových stavebných prvkov tak pre predpäté, ako aj pre nepredpäté konštrukcie; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; vybavenie pre techniku dodatočného pnutia, najmä hydraulické lisy a pomocné zariadenia pre ne, najmä pumpovacie zariadenia; usadzovacie zariadenia a mazacie zariadenia pre pramene lán na napínanie pásov a namáhaných prútov; zdvíhacie prevody v hydraulických lisoch a pomocné zariadenia pre ne, najmä pumpovacie zariadenia a riadiace mechanizmy pre vodorovne a zvisle posuvné debnenia; miešače a pumpy (v injektoroch) na zalievanie pásov a namáhaných prútov; stroje a zariadenia na zhotovovanie kotiev, pásov a prútov a transportérov; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; meracie a kontrolné prístroje na určovanie a riadenie zaťaženia, premiestnenie a napínanie v konštrukciách; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; prvky predpätých konštrukcií, najmä nekovové kotvenia, pásy a vedenia nekovovo kotvových káblov a skalných a zemných kotiev, obsiahnutých v kotvových hlavách pásov a kotvových blokov; nekovové formy vrátane posuvných debnení vodorovne a zvislo, prefabrikované betónové stavebné prvky a nekovové formy na zhotovovanie prefabrikovaných betónových stavebných prvkov tak pre predpäté, ako aj pre nepredpäté konštrukcie; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva.
07 - Prvky predpätých konštrukcií, najmä kovové kotvenia; pásovina; namáhané a priechodové prúty; zemné a skalné kotvy obsiahnuté v kovových kotevných hlavách a pásovinách; namáhané prúty a kotevné bloky; kovové tvary zahŕňajúce posuvné debnenie vodorovné a zvislé a tvary na výrobu prefabrikovaných betónových stavebných prvkov tak pre predpäté, ako aj pre nepredpäté konštrukcie; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; vybavenie pre techniku dodatočného pnutia, najmä hydraulické lisy a pomocné zariadenia pre ne, najmä pumpovacie zariadenia; usadzovacie zariadenia a mazacie zariadenia pre pramene lán na napínanie pásov a namáhaných prútov; zdvíhacie prevody v hydraulických lisoch a pomocné zariadenia pre ne, najmä pumpovacie zariadenia a riadiace mechanizmy pre vodorovne a zvisle posuvné debnenia; miešače a pumpy (v injektoroch) na zalievanie pásov a namáhaných prútov; stroje a zariadenia na zhotovovanie kotiev, pásov a prútov a transportérov; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; meracie a kontrolné prístroje na určovanie a riadenie zaťaženia, premiestnenie a napínanie v konštrukciách; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; prvky predpätých konštrukcií, najmä nekovové kotvenia, pásy a vedenia nekovovo kotvových káblov a skalných a zemných kotiev, obsiahnutých v kotvových hlavách pásov a kotvových blokov; nekovové formy vrátane posuvných debnení vodorovne a zvislo, prefabrikované betónové stavebné prvky a nekovové formy na zhotovovanie prefabrikovaných betónových stavebných prvkov tak pre predpäté, ako aj pre nepredpäté konštrukcie; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva.
09 - Prvky predpätých konštrukcií, najmä kovové kotvenia; pásovina; namáhané a priechodové prúty; zemné a skalné kotvy obsiahnuté v kovových kotevných hlavách a pásovinách; namáhané prúty a kotevné bloky; kovové tvary zahŕňajúce posuvné debnenie vodorovné a zvislé a tvary na výrobu prefabrikovaných betónových stavebných prvkov tak pre predpäté, ako aj pre nepredpäté konštrukcie; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; vybavenie pre techniku dodatočného pnutia, najmä hydraulické lisy a pomocné zariadenia pre ne, najmä pumpovacie zariadenia; usadzovacie zariadenia a mazacie zariadenia pre pramene lán na napínanie pásov a namáhaných prútov; zdvíhacie prevody v hydraulických lisoch a pomocné zariadenia pre ne, najmä pumpovacie zariadenia a riadiace mechanizmy pre vodorovne a zvisle posuvné debnenia; miešače a pumpy (v injektoroch) na zalievanie pásov a namáhaných prútov; stroje a zariadenia na zhotovovanie kotiev, pásov a prútov a transportérov; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; meracie a kontrolné prístroje na určovanie a riadenie zaťaženia, premiestnenie a napínanie v konštrukciách; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; prvky predpätých konštrukcií, najmä nekovové kotvenia, pásy a vedenia nekovovo kotvových káblov a skalných a zemných kotiev, obsiahnutých v kotvových hlavách pásov a kotvových blokov; nekovové formy vrátane posuvných debnení vodorovne a zvislo, prefabrikované betónové stavebné prvky a nekovové formy na zhotovovanie prefabrikovaných betónových stavebných prvkov tak pre predpäté, ako aj pre nepredpäté konštrukcie; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva.
19 - Prvky predpätých konštrukcií, najmä kovové kotvenia; pásovina; namáhané a priechodové prúty; zemné a skalné kotvy obsiahnuté v kovových kotevných hlavách a pásovinách; namáhané prúty a kotevné bloky; kovové tvary zahŕňajúce posuvné debnenie vodorovné a zvislé a tvary na výrobu prefabrikovaných betónových stavebných prvkov tak pre predpäté, ako aj pre nepredpäté konštrukcie; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; vybavenie pre techniku dodatočného pnutia, najmä hydraulické lisy a pomocné zariadenia pre ne, najmä pumpovacie zariadenia; usadzovacie zariadenia a mazacie zariadenia pre pramene lán na napínanie pásov a namáhaných prútov; zdvíhacie prevody v hydraulických lisoch a pomocné zariadenia pre ne, najmä pumpovacie zariadenia a riadiace mechanizmy pre vodorovne a zvisle posuvné debnenia; miešače a pumpy (v injektoroch) na zalievanie pásov a namáhaných prútov; stroje a zariadenia na zhotovovanie kotiev, pásov a prútov a transportérov; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; meracie a kontrolné prístroje na určovanie a riadenie zaťaženia, premiestnenie a napínanie v konštrukciách; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva s podperami a bez podpier; prvky predpätých konštrukcií, najmä nekovové kotvenia, pásy a vedenia nekovovo kotvových káblov a skalných a zemných kotiev, obsiahnutých v kotvových hlavách pásov a kotvových blokov; nekovové formy vrátane posuvných debnení vodorovne a zvislo, prefabrikované betónové stavebné prvky a nekovové formy na zhotovovanie prefabrikovaných betónových stavebných prvkov tak pre predpäté, ako aj pre nepredpäté konštrukcie; všetky uvedené výrobky na použitie najmä v konštrukciách pozemných prác a stavebného inžinierstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.24, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VSL International AG; Wankdorfallee 5, 3014 Bern; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.02.1997 2/1997 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2003 2/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 10.11.2022 21/2022 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 74217
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.07.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.10.2012 149,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74217
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha 29.12.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.09.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.10.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o zmenu adresy 31.10.1996 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 08.11.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.11.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.07.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.07.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.08.2002 Typ Platba
Plná moc 23.08.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
POZ 74217
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa VSL INTERNATIONAL AG
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.11.2002 VSL INTERNATIONAL AG VSL INTERNATIONAL AG
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2022 VSL International AG VSL INTERNATIONAL AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku